Friday, 24 September 2010

A134717 CHAN SEE YA LJ09

Minggu ini saya telah berlajar tentang emosi, personaliti, dan tingkahlaku. Tajuk ini amat menarik perhatian saya kerana saya sangat berminat dalam mengetahui personaliti sendiri mahupun orang lain. Objektif mempelajari tajuk ini adalah memahami pendekatan pengelasan emosi mengikut jenis dan intensi. Selain itu, kita juga dapat memahami perhubungan di antara emosi, personaliti, dan tingkahlaku. Sebenarnya, terdapat tiga komponen utama emosi iaitu perasaan, perubahan tubuh dan juga kecenderungan tindakan. Manusia adalah berbeza dari segi reaksi emosi walaupun berada dalam keadaan yang sama. Hal ini adalah kerana personaliti individu seseorang adalah berbeza. Apabila menonton movie di sebuah cinema, kamu boleh mendapati terdapat banyak jenis reaksi walaupun menonton screen yang sama. Sebagai contohnya, sebahagian orang akan ketawa dengan kuat ketika menonton screen yang lucah tetapi terdapat juga orang yang tidak berasa apa-apa ketika menonton screen tersebut. Oleh itu, emosi dan personaliti adalah amat berguna dalam membezakan individu yang berlainan. Emosi dan personaliti juga berperanan dalam menentukan reaksi seseorang terhadap peristiwa tertentu. Menurut Myres Briggs Types Indicator, manusia boleh dibahagi kepada empat komponen iaitu Extroverted or Introverted (E or I), Sensing or Intivitive (S or N), Thinking or Feeling (T or F), dan juga Judging or Perceiving (J or P). Extroverted is the people who are outgoing, sociable and assertive whereas introverts people are shy and quiet. Usually, sensitive types are pradical prefer to focus on details while intuitives types rely on unconscious processes and look at big picture. Thinking types like to use reason and logic to handle problem whereas feeling types rely on their personal values and emotions. Judging types like to control and want their word listen by other people while perceiving types are flexible and spontaneous. Manakala menurut istilah The Big Five Model, terdapat lima jenis personaliti manusia yang berlainan iaitu extroversion, agreeableness, conscientiousness emotional stability dan juga openness to experience. Extroversion is a person's confort level with relationships. Agreebleness refers to an individual's propensity to defer to others. Conscientiousness is a measure of reliability. Emotional stability is a person's ability to withstand strees. Openness to experience is addresses an individual's range of interests and fascination and fascination with novelty. Selain itu, personaliti manusia juga boleh dibahagikan kepada personaliti A dan B. Berdasarkan hasil kajian yang telah dibuat, individual personaliti A lebih mudah mendapat heart disease berbanding dengan individual personaliti B. Begitulah junual saya pada minggu ini.#

No comments:

Post a Comment