Saturday, 18 September 2010

A127257 NORIZA LJ08

Asalamualaikum dan sejahtera kepada semua terutamanya kepada pensyarah iaitu D.r Ahmad zamri bin Mansur dan rakan-rakan seperjuangan sekalian yang masih berseronok Berhari Raya  di Kampung halaman. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua umat Islam yang menyambut Hari Lebaran. Kuliah pada minggu ini  agak mencabar dan berbeza berbanding kuliah sebelumnya kerana tajuk ini kami terpaksa memahami dan mendalami tajuk ini tanpa penerangan  daripada pensyarah secara berdepan 'face to face'tetapi menerusi pembelajaran  Audio yang di masukkan dalam spin yang sedikit sebanyak dapat membantu saya dan rakan-rakan.

Jurnal ini dihasilkan di rumah saya sendiri iaitu di dalam keadaan dan suasana di kampung sangat berbeza kerana di kampung agak susah untuk mendapatkan line internet dan dipenuhi oleh sanak saudara yang sangat bising dan riuh rendah,saya juga turut terasa terganggu oleh anak saudara yang ramai tetapi Saya berasa sangat berpuas hati kerana dapat menghasilkan jurnal ini dengan baik sekali walaupun saya kurang memahami menegenai tajuk ini dengan baik.Tajuk kuliah dan pembelajaran kami pada minggu ini ialah berkaitan  emosi dan motivasi.Walaupun berada dikampung saya berusahauntuk memahami kuliah ini dengan sebaikkanya dan didapati kuliah ini sangat menarik untuk dipelajari.Tajuk ini sangat menarik kerana saya beranggapan emosi dapat memotivasikan dan mendorong kita dalam melakukan sesuatu tindakan.

Seterusnya saya akan menghuraikan berkaitan tajuk Kuliah pada minggu ini.Perasaan atau Emosi mempengaruhi  motivasi  kita. Hubungan di antara emosi dan motivasi berlaku tanpa disedari oleh manusia atau individu.Perasaan akan terus berhubung dengan fizikal, lantas akan mempengaruhi tindakan kita. Justeru emosi dan motivasi mempunyai perkaitan yang rapat. Emosi terdiri daripada dua bentuk samada positif atau negatif. Tidak pernah wujud emosi yang neutral  di dalam diri seseorang individu itu

Melalui pembelajaran pada minggu ini juga, saya mendapat pengetahuan  yang baru mengenai terdapat tiga teori motivasi. Pertama ialah Teori Iisan yang melibatkan tahap kepuasan hati kedua Teori Proses dan ketiga Teori Pengukuhan atau juga disebut sebagai teori penyokong. Teori persamaan, teri jangkaan dan teori pembentukan matlamat termasuk dalam teori proses. Secara asanya teori ini akan menjelaskan sebab-sebab seorang individu memilih melakukan sesuatu lakuan. Secara am nya, apabila seseorang melakukan sesuatu pastinya mempunyai tujuan atau matlamat yang ingin dicapai.

 

Emosi adalah sesuatu yang perlu, kerana bertindak sebagai peransang kepada motivasi dalam diri kita. Sebagai contoh, apabila kita berada dalam keadaan yang gembira,suka atau senang motivasi dalam diri akan meningkat. Tetapi sebaliknya, sekiranya kita berada dalam keadaanyang muram, yang menyebabkan semua perkara jadi tidak senang akan menyebabkan motivasi dalam diri kita menurun. Oleh itu, dalam usaha mengejar kejayaan dalam hidup pastintya emosi positif serta motivasi yang tinggi amat diperlukan. Apa yang pasti apabila kita berada dalam keadaan emosi yang negatif, motivasi dalam kita akan tidak berada dalam keadaan yang kekal lama.

Emosi juga mendorong kita dalam melakukan sesuatu. Contohnya ketika berumur 12 tahun saya pernah menyertai pertandingan lari di sekolah,semasa pertandingan bermula saya bersungguh dan berlari sekuat hati untuk memenangi pertandingan itu.Oleh sebab saya bertekad untuk memenangi pertandingan tersebut saya jadi saya berusaha sedaya upaya untuk menjadi juara.

Menurut Baron & Logun 1993, emosi juga tidak dapat dipisahkan dari motivasi. Emosi sebagai motivasi kepada tingkahlaku dan motif boleh menjadi emosional. Contohnya, seseorang yang melakukan pembunuhan adalah bermotifkan untuk mendapatkan wang dan ada juga disebabkan oleh kebencian.Di Kampung saya berlaku sebuah pembunuhan iaitu seorang ayah memukul anaknya sehingga anak dikejarkan ke hospital,selepas setengah jam didapati anaknya telah menamatkan riwayatnya. Semua ini dilakukan adalah berdasarkan kepada emosi yang dihadapinya iaitu perasaan marah terhadap anaknya menyebabkan ayahnya bertindak di luar kawalan sehingga sanggup membunuh anaknya sendiri. Walaubagaimanapun, tidak dalam semua keadaan, emosi menjadi pendorong dan tidak semua pendorong berasaskan kepada emosi. Cara kita melahirkan emosi adalah berbeza mengikut masyarakat.Motivasi pula adalah dimana kita memilih tindakan-tindakan yang perlu dilakukan. Samada kita menangani masalah tersebut atapun kita melarikan diri dari masalah yang kita hadapi.

Konsep motivasi dan teori pula adalah, motivasi merupakan faktor-faktor dalaman dan luaran dalam diri kita yang menyebabkan ia bertindak mengikut satu cara yang tertentu pada masa-masa yang tertentu. Pacuan pula adalah sesuatu yang memacu kita dalam melakukan sesuatu tindakan. Ia juga berkaitan dengan keseimbangan dalam badan kita. Insentif adalah matlamat luaran samada menarik atau menolak. Menarik adalah mendorong kita untuk melakukan sesuatu manakala menolak pula ialah menolak kita dari melakukan perkara-perkara tertentu. Emosi dan motivasi adalah berhubungan. Emosi menekankan kepada kebangkitan (arousal) manakala motivasi (action) pula menekankan kepada tindakan.

Selain itu, melaui pembelajaran pada minggu ini, saya mendapati terdapat empat komponen emosi. Pertama ialah perasaan, kedua Proses Kognitif, ketiga peubahan fisiologi dan keempat ialah tingkah laku yang berkaiatan. Perkara ini merupakan asas kepada pembentukan emosi dalam diri manusia. Namun bagitu apa yang dimaksudkan dengan emosi mempunyai makna yang lebih luas berbanding dengan perasaan. Melalyui pembelajaran ini,saya menagetahu terdapat ramai yang memperkatakan tentang emosi dan motivasi. Sebagai contoh, Baron dan logan menyatakan " emosi todak boleh dipisahkan daripada motivasi. Disamping itu juga, Large et. Al 1992 ada menyatakan bahawa emosi sebagai motivasi kepada tingkah laku dan motivasi boleh menjadi emosional. Namun ada juga diterangkan bahawa tidak semua emosi akan menjadi pendorong  untuk kita melakukan sesuatu perkara dan ada juga di sebut tetnag tidak semua pendorong adalah berasaskan kepada emosi.

 

Pada kebiasaannya, emosi akan bertindak balas daripada adaptasi yang dijalankan terhadap diri. Persekitaran dan proses komunikasi meerupakan perkara-perkara yang boleh menyebabkan satu tindak balas berlaku. Persekitan yang yang tenang akan membantu kita dapat berfikir secara lebih baik berbanding persekitaran yang agak teganag. Sebagai contoh apabila kita berada dikawasan yang agak selesa, kita dapat melakukan pekerjaaan dengan lebih baik. Berbanding apabila kita berada dalam keadaan yang tidak kondusif akan menyebabkan kita berasa tidak selesa. Perkara ini akan menyebbakan motivasi dalam diri semakin menurun. Perasaan untuk ,elakukan kerja tersebut akan bertukar kepada pertasaan yang bosan. Perkara ini telah membuktikan bahawa persekitan berkaitan dengan motovasi diri.

Abraham Maslow telah mengeluarkan teori berkaitan keperluan-keperluan manusia.keperluan-keperluan itu berperingkat-peringkat.  Sesuatu peringkat keperluan yang lebih tinggi tidak mungkin diperolehi sebelum keperluan yang lebih rendah peringkatnya dipenuhi terlebih dahulu.  Pada peringkat yang paling asas terdapat keperluan hayat ataupun keperluan fisiologi.  Diikuti pula oleh keperluan keselamatan, diikuti keperluan kasih-sayang, seterusnya peringkat penghargaan kendiri atau penghormatan diri dan peringkat tertinggi atau puncak bagi keperluan manusia adalah peringkat keperluan penyempurnaan kendiri.

Kita hanya tahu, motivasi sebagai cara untuk memberi semangat kepada kita. Namun, kita tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan motivasi dalam konteks yang sebenar. Motivasi ialah suatu proses untuk menggalakkan sesuatu tingkah laku supaya dapat mencapai maklumat-maklumat yang tertentu. Perkara ini boleh juga dikatakan sebagai satu proses bagi mencapai matlamat atau tujuan kita menghadapi sesuatu perkara. Konsep motivasi  sememangnya agak sukar untuk difahami secara menyeluruh keraba kesannya tidak dapat diketahui secara langsung.

Kesimpulannya kuliah pada minnggu ini adalah sangat bermakna dan berbeza walaupun tidak secara 'face to face.. Saya juga berharap agar kehidupan saya pada masa akan datang akan bertambah baik dan sentiasa mempunyai motivasi diri yang tinggi.Emosi yang kuat mampu menjadi motivasi untuk kita berjaya dalam tindakan kita. Emosi dan motivasi juga merupakan faktor yang amat penting untuk seseorang itu berjaya dalam apa jua keadaan.  

 

 

 

 

 

 

 


No comments:

Post a Comment