Wednesday, 20 October 2010

A129214 AMIR LJ09

A129214 AMIR LJ09

Pejam celik sudah sampai jurnal yang ke-9.Pada kuliah kali ini En.Ahmad Zabri, iaitu penyarah kursus ini ada membangkitkan dan mengingatkan tentang emosi yang berlaku tampa sedar semasa menyambut hari raya. Contohnya kegembiraan memyambut hari raya bersama ahli keluarga tersayang yang masih ada dan bersedih keatas yang telah pergi. Kuliah pada hari ini membincangkan tajuk Emosi, Personaliti dan Tingkah Laku. mempelajari tajuk ini ialah memahami pendekatan pengelasan emosi mengikut jenis dan intensiti serta memahami perhubungan antara emosi, personaliti dan juga tingkah laku.

Emosi adalah terbahagi kepada tiga komponen utama, iaitu perasaan, perubahan tubuh dan kecenderungan tindakan. Manusia berbeza dari segi reaksi dan emosi walaupun pada satu peristiwa yang sama. Perbezaan ini adalah berkaitan dengan personaliti individu. Emosi dan personaliti berguna dari segi membezakan individu. Personaliti terbahagi kepada dua jenis, iaitu jenis A dan jenis B. Jenis A merupakan personaliti yang ringan tulang dan melakukan kerja. Tetapi personaliti sedemikian lebih cenderung menhadapi 'stress'. Manakala personaliti jenis B pula lebih 'rileks'  dan 'cool' untuk melakukan sesuatu pekerjaan ataupun tugasan. Dari segi personaliti, personaliti A merupakan personaliti yang lebih baik berbanding personaliti B sekiranya emosi dapat dikawal dengan baik terutamanya dalam melakukan pekerjaan.

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) merupakan instrumen yang sangat meluas digunakan di seluruh dunia. Individu diklasifikasikan seperti 'extroverted (E) vs introverted (I)' , ' sensing (S) vs intuitive (N)' , 'thinking (T) vs feeling (F)' dan 'judging (J) vs perceiving (P)'. 'Extroverted (E)'  ialah personaliti yang senang bergaul dengan masyarakat manakala 'introverted (I) lebih cenderung ke arah personaliti yang pendiam dan pemalu. 'Sensing (S)' pula ialah bersifat praktikal dan lebih fokus dalam mendalami sesuatu perkara tetapi berbeza pula dengan 'intuitive (I)' yang bersifat global. Seterusnya 'thinking (T)' menggunakan sebab dan fakta dalam menyelesaikan sesuatu masalah bertentangan dengan 'feeling(F)' yang menitik beratkan perasaan seseorang. Beralih pula kepada 'judging (J)' yang lebih teratur dan sistematik berbanding dengan 'perceiving (P)' yang bersifat fleksible dan spontan.

Selain itu, turut dipelajari The Big Five Model yang merangkumi Openness to Experience, Conscientiousness, Extroversion, Agreeableness dan Emotional Stability. Openness to experience mengalamatkan julat minat dan fanatik seseorang,  manakala conscientiousness pula mengukur kemampuan individu yang berbeza dengan  extroversion yang menerangkan tahap keselesaan seseorang dalam sesuatu perhubungan. Agreeableness pula berkaitan dengan kesepakatan antara seseorang individu itu dengan individu yang lain. Berbeza dengan emotional stability yang menilai kebolehan seseorang dalam menangani stress.

Di sini saya ingin kaitkan contoh yang membuktikan bahawa manusia berbeza dari segi reaksi dan emosi walaupun pada satu peristiwa yang sama. Contoh peristiwa seperti adik beradik lelaki n perempuan yang sya namakan A dan B, melihat rancangan di TV seperti Drama atau cerita seram. Reaksi berbeza berlaku kerana A sudah biasa manakala B pula berasa takut. Hal ini dapat dijelaskan juga kerana perbezaan jantina membentuk reaksi emosi yang berlainan. Ini adalah perempuan cenderung mengikut emosi berbanding lelaki.

Sebelum menutup jurnal ini, saya ingin mengutarakan pendapat saya mengenai pelajaran ini. Saya berpendapat bahawa personaliti seseorang itu adalah tidak tetap dan boleh jua sering berubah-ubah mengikut keadaan dan waktu.  

 


No comments:

Post a Comment