Friday, 29 July 2011

A131795 SILVESTER NGIAW WEI TENG LJ01

Kuliah ini dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu  "Pengenalan Emosi" dan "Struktur dan Expressi Emosi". 
Dalam tajuk " Pengenalan Emosi", saya belajar tentang emosi. Menurut pengetahuan saya selepas kuliah, emosi merupakan pelbagai perasaan yang kuat seperti gembira, marah, sedih dan kecewa yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Emosi merupakan satu kompleks interaksi antara subjektif dan objektif faktor yang akan dipengaruhi oleh kepercayan dan pengalaman kita.
Emosi mempunyai empat kompone, iaitu
1. Perasaan
    Emosi bergantung banyak pada perasaan. Perasaan seperti takut, marah, sedih, gembira, dan benci akan mepengaruhi keputusan kita buat pada setiap hari. 
2. Proses kognitif
    Kognitif ialah satu term untuk mental prosess. Setiap orang mempunyai gaya kognitif yang berlainan. Ini akan mepengaruhi emosi kita. 
3. Perubahan fisiologi
    Perasaan akan menyebabkan kita mepunyai perubahan fisiologi. Sebagai contoh, semasa kita marah, jantung akan berdenyut dengan cepat, muka akan jadi merah dan sebagainya.
4. Tingkahlaku berkaitan
    Ini merupakan perkara yang akan dilakukan oleh seseorang bergantung pada perasaan. Sebagai contoh, semasa kita nampak orang yang kami benci, kami akan mengelak dari bercakap dengan dia dan akn menjauhi   diri dari dia. 
 
Selain itu saya juga mepelajari berkaitan antara emosi dan motivasi.
Dalam bahagian dua kuliah ini, saya mepelajari tentang " Struktur dan Expressi Emosi". Bayak theori yang dipelajari, antaranya ialah Darwin's Basic Theory of emotion dan learning theories.  Darwin's Basic Theory of emotion dibahagikan kepada tiga, iaitu:
1. Plutchik's primary emotion theory
    Ini merangkumi Plutchik's language of emotion yang mengambarkan emosi dalan 3 bahasa iaitu bahasa subjektif, bahasa tingkahlaku, dan bahasa fungsian.. Dalam theori ini juga ada Plutchik's basic adaptive reactions yang mempunyai 8 adaptive reactions iaitu takut, meluat,marah,terperanjat, gembira,sedih, terima, dan rasa ingin tahu. Plutchik's dimensions of emotion megambarkan emosi dalam tiga aspect iaitu, intensity, similarity, dan polarity.  
2.Tomkin;s facial feedback theory
   Theori menceritakantentang sebab-sebab yang menyebab sesuatu perasaan.
3. Izard's innate facial expression
    Teori menceritakan expresi ada pada seseorang bukan membawa maksud tertentu. Seperti seorang yang dilahirkan denagan muka senyum bukan bermaksud dia gembira. 
Dalam learning thories, kami mendapat emosi tertentu selepas sesuatu perkara atau dari pengalaman kita.  
 
 

No comments:

Post a Comment