Friday, 17 September 2010

A128123 Ruhil LJO8

Pada kuliah ini juga saya mempelajari teori motivasi seperti motivation, drive dan incentive. Manakala masih lagi tertdapat beberapa konsep seperti instinct, arousal, humanistictheory dan unconscious motivation. Instict merupakan motif yang terbina daripada dalaman. Arousal dapat diterangkan seperti seorang individu yang dimotivasikan untuk menstabilkan atau mengekalkan tahap optimum arousal. Humanistik pula menerangkan tentang teori hierarki keperluan. Seterusnya, insentif pula merupakan faktor seperti kewangan atau bukan kewangan yang menyediakan motif untuk tindakan tertentu juga dianggap sebagai alasan untuk memilih sesuatu pilihan. Jenis-jenis insentif yang di senaraikan ialah kewangan, moral, paksaan dan naluri. Naluri dapat diterangkan melalui tanggapan atau reaksi terhadap rangsangan tertentu. Teori Humanistik yang diterangkan oleh Abraham Maslow menerangkan motif terbahagi kepada beberapa peringkat atau tingkat tertentu seperti keperluan psikologi dalam meneruskan atau bertahan dalam kehidupan dan keperluan diri. Keperluan psikologi dapat diterangkan dengan keperluan kasih sayang, teman dalam kehidupan. Keperluan asas atau basic dapat diterangkan dengan keperluan harian kita seperti air, udara dan makanan dan tempat perlindungan untuk hidup. Manakala 'self-fulfillment needs' ialah pencapain individu dalam kehidupannya seperti potensi dirinya. Sekian, ini merupakan apa yang saya fahami sepanjang kuliah emosi, sikap dan motivasi. # End


No comments:

Post a Comment